Наукова спеціалізація  та профіль роботи інституту

Основними напрямками профільної діяльності Державного підприємства «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації у хімічній промисловості» є:

 • проведення поточних (квартальних ) та щорічних системних досліджень стану національної хімічної промисловості, стратегування та прогнозування  розвитку хімічної  промисловості;
 • проведення техніко-економічних досліджень з окремих проблем розвитку хімічної промисловості України;
 • проведення науково-аналітичних та прогнозних досліджень, розробка аналітичних та інформаційних матеріалів про стан хімічного комплексу та скляної промисловості України, участь у розробці профільних державних та галузевих науково-технічних програм;
 • проведення наукових досліджень з визначення викидів гідрофторвуглеців (ГФВ), перфторвуглеців (ПФВ) та гексафториду сірки (ГФС), викидів вуглекислого газу при виробництві та споживанні окремих видів хімічної продукції (розрахунки викидів здійснюються в рамках розробки та моніторингу Національного кадастру викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні відповідно до Кіотського протоколу);
 • інформаційно-аналітична діяльність, розробка аналітичних (кон’юнктурних, технологічних, патентних, екологічних) досліджень та оглядів з проблем розвитку хімічної промисловості, хімічної технології, екології хімічних виробництв, профільних товарних ринків;
 • надання консультативно-інформаційних послуг для прийняття управлінських рішень, проведення секторальних маркетингових досліджень товарних ринків хімічної ї продукції;
 • здійснення науково-консультативного обслуговування з проблем європейського законодавства REACH та CLP, проведення науково-практичних семінарів з актуальних проблем REACH/CLP, хімічного законодавства різних країн світу;
 • розробка паспортів безпеки (SDS/eSDS) та програмного забезпечення для паспортизації виробництва небезпечних хімічних речовин і небезпечних сумішей ;
 • проведення досліджень та здійснення розробок у сфері технічного регулювання виробництва та обігу хімічної продукції в Україні, гармонізації національних стандартів щодо технічних вимог та методів аналізу хімічної продукції з міжнародними та європейськими стандартами, імплементація Регламентів REACH/CLP та світових підходів (програми SAICM/GPS/GHS) в національне хімічне законодавство;
 • розробка проектів національних технічних регламентів «Щодо безпеки та захисту хімічної продукції» та «Щодо класифікації небезпеки, попереджувального маркування та пакування хімічної продукції»;
 • розробка проектів  національних стандартів (ДСТУ) на технічні вимоги та методи тестування хімічних продуктів;
 • підготовка і друк науково-виробничого видання «Хімічна промисловість України»;
 • надання інформаційних та поліграфічних послуг.

 

Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної  інформації у хімічній промисловості» здійснює виключно  діяльність, яка відповідає його основному науковому профілю, статутним напрямкам діяльності, затвердженому фінансовому плану та стратегічному плану розвитку   наукової установи.

 

ukУкраїнська