ДОВІДКА

про  історію створення, основні напрямки науково-технічної діяльності,  фінансово-економічний стан Державного підприємства
«Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості»
 (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»)

 1. Юридична адреса інституту: 18000, м Черкаси ХХХХ, .
 2. Історична хронологія створення та правонаступництва інституту:
  Дата Назва документу Повна назва утвореної (перейменованої) установи та правонаступництво Юридичний статус
1. 1 липня 1965 року Постанова № 148 Ради народного господарства Київського економічного району «Про створення у м. Черкасах Будинку науково-технічної пропаганди» Будинок науково-технічної пропаганди Самостійна юридична особа
2. 23 грудня 1969 року Наказ №462 по Міністерству хімічної промисловості Української PCP «Про перейменування БНТП в Центр науково-технічної кіноінформації і пропаганди Міністерства хімічної промисловості УРСР» Центр науково-технічної кіноінформації і пропаганди Міністерства хімічної промисловості УРСР Самостійна юридична особа
3. 5 листопада 1970 року Наказ № 750 «Про об’єднання Центрального бюро технічної і економічної інформації (м. Київ) з Обчислювальним центром МХП (м. Київ) та про передачу Центра науково-технічної кіно інформації і пропаганди (м. Черкаси) у відання НДІТЕХІМУ» Відділення науково-дослідного інституту техніко-економічних досліджень (м. Черкаси) Самостійна юридична особа (самостійний статут, розрахунковий рахунок)
4. 14 серпня 1990 року Наказ № 470 Міністерства хімічної та нафтохімічної промисловості СРСР «Про перетворення Відділення НДІТЕХІМ (м. Черкаси) в Черкаську філію НДІТЕХІМ» Черкаська філія науково-дослідного інституту техніко-економічних досліджень (Черкаська філія НДІТЕХІМ) Самостійна юридична особа (самостійний статут, розрахунковий рахунок)
5. 19 березня 1996 року Наказ № 48 Міністерства промисловості України «Про перейменування Черкаської філії НДІТЕХІМ в Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості (Черкаський
НДІТЕХІМ)
Самостійна юридична особа
6. 17 квітня 1996 року Реєстрація статуту державного підприємства Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» Самостійна юридична особа
 1. Підпорядкованість інституту (за станом на 01.01.2018): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 2. Науковий статус. Державне підприємство «Черкаський НДІТЕХІМ» є головною організацією з питань науково-технічного забезпечення за напрямком «Проведення техніко-економічних досліджень окремих проблем розвитку хімічної промисловості, проблем Європейського законодавства REACH» (Свідоцтво про атестацію наукової організації № 386 від 03.12.2012)

Відповідно до наказу Мінпромполітики України № 725 від 29.12.2007 на ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» покладено функції інформаційно-консультаційного обслуговування хімічного комплексу України з питань Європейського законодавства REACH (за цим напрямком інститут є єдиним інформаційно-консультаційним центром в Україні).

 1. Науково-технічні ресурси. Інститут має власні інформаційні та статистичні бази, профільні довідково-інформаційні фонди на паперовому та електронному носіях.

До складу інституту входить Центральна науково-технічна бібліотека хімічного комплексу України, довідково-інформаційний фонд (ДІФ) якої становить близько 600 тис. примірників друкованих та електронних (оцифрованих) профільних видань, до складу ДІФ входять унікальні статистичні бази, фонд депонованих рукописів, фонд аналітичних матеріалів та інших надбань інтелектуальної власності, оскільки ЦНТБ функціонує з 1961 року.

Інститут має персонал високопрофесійних наукових працівників, аналітиків, маркетологів, інженерів, економістів.

ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» спільно з СХ України є засновником, розробником та видавцем науково-виробничого видання «Хімічна промисловість України».

 1. Основні напрямки наукової і науково-технічної діяльності інституту (відповідно до статутних документів):
  • Проведення системних та секторальних техніко-економічних, кон’юнктурно-аналітичних, маркетингових, технологічних досліджень з проблем хімічної промисловості;
  • Проведення системних та секторальних техніко-економічних, кон’юнктурно-аналітичних, маркетингових, технологічних досліджень з проблем скляної промисловості;
  • Розроблення методик та проведення розрахунків даних щодо викидів парникових та антропогенних газів від хімічних виробництвах для кадастрування викидів в рамках розробки Національного кадастру викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні відповідно до вимог Кіотського протоколу. Інститут є розробником методик щодо оцінки викидів парникових та антропогенних газів від більшості хімічних виробництв та використання хімічної продукції (у 2018 році інститутом повинен бути проведений обов’язковий перегляд розроблених раніше методик);
  • Надання інформаційно-консультативної допомоги хімічним і металургійним підприємствам щодо адаптації їх експорту відповідно до вимог європейських Регламентів REACH/CLP та інших нововведень міжнародного хімічного законодавства, хімічного законодавства ЄС та інших країн світу;
  • Розробка паспортів безпеки SDS/еSDS на хімічну продукцію (речовини і суміші);
  • Розробка національних технічних регламентів у сфері безпеки хімічної продукції;
  • Моніторинг стану стандартизації у сфері хімічної промисловості  та рівня гармонізації діючих стандартів з міжнародними стандартами та стандартами ЄС;
  • Наукове супроводження та видання спільно з Союзом хіміків України науково-виробничого журналу «Хімічна промисловість України»;
  • Довідково-інформаційне забезпечення підприємств хімічної галузі на базі відкритих інформаційних ресурсів науково-технічної інформації та галузевих інформаційних фондів;
  • Видавничо-інформаційна діяльність.

  По більшості з названих напрямків наукової та науково-технічної діяльності  ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» є єдиною науковою установою в Україні.

  1. Наукові дослідження (державне замовлення). У 2005-2014 рр. ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» виконані 20 наукових досліджень в рамках державного замовлення на прикладні наукові і науково-технічні розробки за договорами на НДР з Мінпромполітики України, та іншими міністерствами і відомствами, найбільш значущими з них є наступні:
  • «Дослідження можливостей та перспектив створення імпортозаміщувальних виробництв в основних сегментах хімічної промисловості з метою оптимізації промислової та інноваційної політики»;
  • «Проведення прогнозних аналітичних досліджень щодо розвитку кон’юнктури попиту на хімічну продукцію на внутрішньому та експортному товарних ринках»;
  • «Визначення інноваційних напрямків та шляхів скорочення обсягів та зниження питомих витрат енерго- і ресурсоспоживання в хімічній промисловості»;
  • «Дослідження можливостей розширення випуску інноваційної продукції та продукції з поглибленим рівнем технологічної переробки в хімічній промисловості для забезпечення структурних змін в галузі»;
  • «Формування та прогнозування короткострокових, середньострокових і довгострокових заходів розвитку хімічної промисловості»;
  • «Прогнозно-аналітичне дослідження конкурентоспроможних напрямків розвитку вітчизняної хімічної промисловості»;
  • «Дослідження шляхів мінімізації впливу зовнішніх і внутрішніх ризиків на розвиток хімічної промисловості в середньостроковій перспективі»;
  • «Системний аналіз стану хімічного комплексу України і прогнозно-аналітичне дослідження розвитку галузі в середньостроковій і довгостроковій перспективі»;
  • «Аналіз та прогнозування внутрішньої і зовнішньої цінової кон’юнктури на основні види хімічної і нафтохімічної продукції. Регуляторна політика в сфері енергозбереження на підприємствах хімічної промисловості»;
  • «Дослідження напрямків системного реформування галузі та мотиваційних механізмів для забезпечення постійної конкурентності хімічної промисловості України в довгостроковій перспективі»;
  • «Дослідження законодавчих і програмних інструментів структурного реформування хімічної промисловості на конкурентній сировинної та технологічної бази».

  В структурі загального річного обсягу виконаних науково-технічних розробок і наданих науково-технічних послуг частка бюджетного фінансування становила в 2008-2012 рр. 8-10%.

  Починаючи з 1991 року, ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» брало безпосередню участь в розробці або ж було основним розробником середньострокових і довгострокових концепцій і програм розвитку хімічного комплексу України, а також підгалузевих (секторальних) програм різної тематичної спрямованості.

  З 2011 року інститут веде наукові розробки, пов’язані з оцінками емісії парникових газів і механізмами Кіотського протоколу, станом забруднення навколишнього середовища підприємствами хімічної промисловості України (вода, атмосферне повітря, тверді і рідкі промислові відходи), оцінкою викидів фтор-газів при виробництві хімічної, лакофарбової, фармацевтичної, будівельної промисловості та ін.

  У 2014-2017 рр. домінуючу частину науково-технічної продукції, виконаної інститутом, становили профільні науково-технічні розробки та науково-технічні послуги для хімічних підприємств і хімічних компаній, які надавалися на госпрозрахунковій основі.

  1. Науково-технічні розробки і науково-технічні послуги (на замовлення підприємств і організацій).

  ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» виконує науково-технічних розробки і надає науково-технічних послуги відповідно до основних напрямків  своєї статутної діяльності через укладення госпрозрахункових договорів з підприємствами і організаціями України та інших країн світу.

  Щорічно інститут співпрацює за 150-160 договорами на науково-технічні роботи з резидентами і нерезидентами України.

  Основну частку замовлень на виконання науково-технічних розробок і надання науково-технічних послуг формують хімічні підприємства України – близько 60-65%.

  ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» співпрацює на постійній довгостроковій договірній основі, виконує науково-технічні розробки та надає науково-технічні послуги для таких ключових підприємств хімічної галузі України, як Черкаське ПАТ «Азот», ПрАТ «Сєвєродонецьке Об’єднання АЗОТ», ПАТ «ДніпроАзот», ПАТ «Рівнеазот», ТОВ «Поліфарб», ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», ЗАТ «Росава», ТОВ «Карпатнафтохім», ВАТ «Сумихімпром», ВАТ «Інтер ГТВ», НВП «ЗОРЯ», ТОВ «Черкаський завод автохімії», ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Технофос»,  ПАТ «Метінвест» та ін.

  У 2017 році ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» уклало довгостроковий договір з ДП «Енергоатом» на проведення техніко-економічних досліджень по хімічним продуктам, які використовуються у технологічній та виробничій діяльності атомних електростанцій України.

  У 2013-2017 рр. ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» розширило співпрацю і виконання науково-технічних розробок для нерезидентів України. Постійними замовниками техніко-економічних, маркетингових, кон’юнктурно-аналітичних, технологічних досліджень ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» є провідні хімічні компанії Республіки Білорусь, Казахстану, РФ, Бельгії, Р. Молдови, Литви, Латвії та ін. Інститут співпрацює також з IFA, CEFIC та іншими визнаними міжнародними організаціями  у сфері хімічної промисловості.

  Частка виконаних робіт і наданих послуг для нерезидентів України в загальній структурі доходів від основної діяльності становила в останні три роки більше 35-40%.

  Інститут у межах своїх повноважень надає постійну консультативну та експертну допомогу Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Антимонопольному комітету України, Службі безпеки України, Генеральній прокуратурі України та ін.

  1. Структура валового доходу ДП «Черкаський НДІТЕХІМ». ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» є прибутковою комерційною науковою установою, яка функціонує на засадах господарського розрахунку.

  Загальний валовий дохід ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» формується за рахунок декількох джерел: виконання наукових та науково-технічних робіт і послуг, доходів від передачі державного майна в оренду, доходів від управління фінансовими активами тощо.

  Доходи від основної діяльності (виконання наукових та науково-технічних робіт і послуг) були і є домінуючими у структурі валових доходів інституту і складають близько 80%. Середньорічний валовий дохід інституту в останні п’ять років становив 2-2,5 млн. грн.

  ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» протягом останніх п’яти років є прибутковим підприємством (показник чистого прибутку: 2011 г. – 22 тис. грн., 2012 року – 46 тис. грн. 2013 г. – 82 тис. грн., 2015 р – 68 тис. грн., 2016 р.- 4 тис. грн., 2017 р. -18 тис.грн.)

  Інститут ніколи не мав і не має станом на 01.09. 2017 р заборгованості з виплати заробітної плати, бюджетних платежів, сплати відрахувань фондам соціального страхування та  по іншим  платежам до державного бюджету.

   

   

  Директор ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»                         Ковеня Т.В.

ukУкраїнська